کارگاههای تخصصی

عناوین برخی از کارگاهها:

1- شناخت و درمان اختلالات جنسی
2- تربیت جنسی کودکان
3- سوءاستفاده جنسی درکودکان
4- کودک آزاری
5- آسیب شناسی خیانت
6- آموزش پیش از ازدواج PME
7- آموزش زندگی خانواده FLE (آموزش پس از ازدواج)
8- مشاوره پیشگیری از طلاق
9- بهداشت روانی خانواده (خانواده سالم)
10- خانواده استاندارد
11- آسیب شناسی عشق
12- ارتقاء توان ذهنی کودکان
13- روانشناسی رفتارباکودک (شیوه های تربیتی کودک-اصول وروشهای کارآمد فرزندپردری)
14- شناخت ودرمان بیش فعالی
15- ترس درکودکان
16- اتیسم ودرمان آن
17- کودک و فاجعه
18- ایماگوتراپی
19- فنون شناخت درمانی
20- طرحواره درمانی
21- واقعیت درمانی
22- شناخت ودرمان اختلالات شخصیت
23- مشاوره سوگ
24- فنون روانشناسی مثبت نگر
25- مهارتهای زندگی
26- استرس درمیط کار
27- هوش هیجانی درمحیط کار
28- حافظه ویادگیری
29- اعتیاد (شناخت-پیشگیری-درمان)

30- آسیب شناسی عشق

31- انیاگرام (شخصیت شناسی)