رفتار جنسی: (Sexual Behavior)

رفتار جنسی: (Sexual Behavior) بهترين بخش رفتار جنسی عملکرد فيزيولوژيک جنسی است. برطبق DMS-IV يک سيکل عملکرد فيزيولوژيک جنسی درزن ومرد از چها ر مرحله تشکيل ميشود. 1- ميل جنسی(Desire) 2- برانگیختگی(Excitement) 3- اورگاسم (Orgasm) 4- فرونشینی (Resolution) مرحله اول  (ميل جنسی) شامل تخيلات درباره فعاليت جنسی ونيز ميل به داشتن فعاليت جنسی است. مرحله دوم (برانگیختگی) شامل احساس ذهنی لذت جنسی است که با...
ادامه مطلب