آشنایی با دکتر منیر بیگلربیگی

اینجانب منیر بیگلربیگی دکترای روانشناسی بالینی دارای سوابق علمی، کاری، آموزشی و پژوهشی به شرح ذیل می باشم: *دریافت درجه کارشناسی دررشته روانشناسی بالینی سال 1373 * دریافت درجه کارشناسی ارشددررشته روانشناسی عمومی سال 1378 * دریافت درجه دکترادررشته روانشناسی بالینی سال 1384 *کارشناس پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در بهزیستی از سال1382 الی 1393 *کارشناس مسئول و مجری طرح آموزش پیش از ازدواج دراداره...
ادامه مطلب