اگر ھمسرتان را ھنگام تماشای فیلم مستهجن دیدید چکار کنید؟

اگر ھمسرتان را ھنگام تماشای فیلم مستهجن دیدید چکار کنید؟ نگاه کردن به فيلمھای پورنو بيشتر به حس کنجکاوی آقایان در زمينه ی مسائل جنسی برميگردد. از آنجا که در جامعه ی ما در این حوزه آموزش کافی وجود ندارد آقایان از سر کنجکاوی این فيلمھا را میبينند و تصور میکنند که با دیدن این فيلمھا علم و اطلاعاتی که در این خصوص لازم دارند را به دست می آورند، در حالیکه تصور اشتباھی است. علاوه بر این، دیدن فيلمھا...
ادامه مطلب