خودارضایی

رفتار جنسي عبارت است از: “رفتاري كه برانگيختگي جنسي ايجاد مي كند و احتمال رسيدن به اوج لذت جنسي را افزايش دهد”. با چنين تعريف كلي فقط رابطه دو نفره اي كه برانگيختگي جنسي ايجاد كند رابطه جنسي نيست، هر رفتاري توسط فرد كه برانگيختگي جنسي در خود او هم ايجاد كند يك رفتار يا رابطه جنسي است حتي رابطه جنسي فرد با خودش. به عبارت ديگر رفتار جنسي شامل دو گونه رفتارخواهد بود : * رفتار جنسي با...
ادامه مطلب