آيا ارگاسم بدون اعضا تناسلی وجود دارد؟

آيا ارگاسم بدون اعضا تناسلي وجود دارد؟ ارگاسم به طور ويژه از تحريك آلت تناسلي ناشي ميشود اما گزارشهاي زيادي حاكي از آن است كه محركاتي وجود دارند كه بدون تحريك اعضا تناسلي نيز ميتوانند احساسي را در مردان و زنان ايجاد كند كه به عنوان ارگاسم توصيف شده اند. در زير مواردي از آنها ذكرشده است: * تخيل و تفكر درباره ارگاسم كه از تصور ذهني و بدون حضور تحريك فيزيكي ايجاد شده باشد. در دهه 1960 مطالعاتي بر...
ادامه مطلب