ازدواج نابکام چیست؟

نظريه كليشه هاي جنسي گاگنون و سايمون در رابطه با ازدواج به وصای نرسیده: تئوري كليشه هاي جنسي شامل سه بعد است: اجتماعي -فرهنگي، درون رواني و ميان فردي بر اساس اين نگاه ،امر جنسي نه يك پديده طبيعي و ذاتي بلكه يك امر اجتماعي است كه در زمينه هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي اتفاق مي افتد. بنابراين رفتارهاي جنسي بيش از اين كه حاصل طبيعت افراد باشدتوسط ارزش هاي فرهنگي و در فرايند جامعه پذيري افراد آموخته...
ادامه مطلب