کیفیت دلبستگی در ارتباط والدین با فرزندان باعث کاهش دوگانگی تربیتی می شود

یک روانشناس گفت: ممکن است بچه نیمی از روز را در مهد به سر ببرد اما زمانی که نزد والدین می روند والدین با استفاده از سبک و شیوه درستی می توانند دلبستگی ایمن را ایجاد کنند یعنی آن کیفیتی را که می تواند در ارتباطشان وجود داشته باشد برای رشد فر برنامه “صبح و گفتگو” رادیو گفت و گو با موضوع چالش های نظام تربیتی و آموزشی کودکان و با حضور دکتر منیر بیگلربیگی روانشناس و دکتر طیبه میرزا...
ادامه مطلب