ارگاسم به طور معمول چه مدت زمان طول می کشد ؟

اگرچه مدت زمانی که فرد نیاز دارد تا برای رسیدن به ارگاسم آماده شود ، از فردی به فردی دیگر چه در مردان و چه در زنان متفاوت است ، اما طول زمانی را که خود ارگاسم به خود اختصاص می دهد ، از تنوع کمتری برخوردار است و زمان کوتاهتری را به خود اختصاص می دهد . در یک تحقیق، طول زمان ارگاسم در زنان به طور متوسطط 18 ثانیه و برای مردان در حدود 22 ثانیه برآورده شده است. در سال 1966 میلادی مسترز و جانسون...
ادامه مطلب

رفتار جنسی: (Sexual Behavior)

رفتار جنسی: (Sexual Behavior) بهترين بخش رفتار جنسی عملکرد فيزيولوژيک جنسی است. برطبق DMS-IV يک سيکل عملکرد فيزيولوژيک جنسی درزن ومرد از چها ر مرحله تشکيل ميشود. 1- ميل جنسی(Desire) 2- برانگیختگی(Excitement) 3- اورگاسم (Orgasm) 4- فرونشینی (Resolution) مرحله اول  (ميل جنسی) شامل تخيلات درباره فعاليت جنسی ونيز ميل به داشتن فعاليت جنسی است. مرحله دوم (برانگیختگی) شامل احساس ذهنی لذت جنسی است که با...
ادامه مطلب

آيا ارگاسم بدون اعضا تناسلی وجود دارد؟

آيا ارگاسم بدون اعضا تناسلي وجود دارد؟ ارگاسم به طور ويژه از تحريك آلت تناسلي ناشي ميشود اما گزارشهاي زيادي حاكي از آن است كه محركاتي وجود دارند كه بدون تحريك اعضا تناسلي نيز ميتوانند احساسي را در مردان و زنان ايجاد كند كه به عنوان ارگاسم توصيف شده اند. در زير مواردي از آنها ذكرشده است: * تخيل و تفكر درباره ارگاسم كه از تصور ذهني و بدون حضور تحريك فيزيكي ايجاد شده باشد. در دهه 1960 مطالعاتي بر...
ادامه مطلب

اُرگاسم چيست؟

از نظر لغوي ارگاسم از كلمه يوناني ارگاسموس كه در فرهنگ لغت آكسفورد به معني متورم شدن با رطوبت و هيجان زدگي و اشتياق است، گرفته شده است. كينزي ارگاسم را اينطور تعريف كرده است: <برون ريزي و تخليه هيجاني ماهيچه اي – عصبي در اوج پاسخ جنسي> مسترز و جانسون نيز تعريف تخصصي تري از ارگاسم ارائه داده اند و آن عبارت است از < رخدادي كوتاه از شل شدن بدن كه در اثر تراكم خون و كشيدگي عضلاني عمومي در...
ادامه مطلب