رفتار جنسی: (Sexual Behavior)

رفتار جنسی: (Sexual Behavior)
بهترين بخش رفتار جنسی عملکرد فيزيولوژيک جنسی است. برطبق DMS-IV
يک سيکل عملکرد فيزيولوژيک جنسی درزن ومرد از چها ر مرحله تشکيل ميشود.
1- ميل جنسی(Desire)
2- برانگیختگی(Excitement)
3- اورگاسم (Orgasm)
4- فرونشینی (Resolution)
مرحله اول  (ميل جنسی) شامل تخيلات درباره فعاليت جنسی ونيز ميل به داشتن فعاليت جنسی است.
مرحله دوم (برانگیختگی) شامل احساس ذهنی لذت جنسی است که با تغيرات فيزيولوژيک همراه است. مهمترين تغيیرات درمردان شامل (Erection) و(Tumescence) ومهمترين تغيیرات درزنان احتقان ومرطوب شدن مهبل وتورم جنيتال خارجی است که از چنددقيقه تاچند ساعت طول ميکشد.
مرحله سوم ( اورگاسم) شامل به اوج رسيدن لذت جنسی وانقباض ريتميک عضلات تناسلی است که درمرد که به انزال ختم ميشود و درزن انقباضات ريتميک در یک سوم خارجی واژن و درهر دوجنس انقباضات ريتميک اسفنکتر انال وجوددارد . اين مرحله از 3 تا 15ثانيه طول ميکشد.
مرحله چهارم (فرونشینی) بارفع احتقان آلت تناسلی و احساس آرمش عضلانی وعمومی و احساس ذهنی خوشی همراه است. اين مرحله در صورت بروز اورگاسم 10 دقيقه و در صورتی که اورگاسم حاصل نشود تا يک روز ممکن است طول بکشد.


468 ad

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *